KLUBBER / INFORMASJON OG OPPLÆRING / PRESIDENTEN
PRESIDENTEN

The Club Presidents Manual (side 4, 5 og 6) omhandler klubbpresidentens ansvar og oppgaver før og etter 1. juli. 
RI Club President Manual kan lastes ned som et komprimert PDF-dokument (pakk ut filen på din maskin). Tiden frem til tiltredelse 1.juli er viktig for utforming av konkrete og gjennomførbare mål, ref. Rotary Internationals (RIs) Presidential Citation innenfor:

• MEDLEMSUTVIKLING
• KLUBBMILJØ
• SAMFUNNSTJENESTE
• INTERNASJONAL TJENESTE
• UNGDOMSTJENESTE
• YRKESTJENESTE

Dette kan virke som et skritt tilbake, men den nye lederskapsplanen hviler på medlemskap og de 5 avenyer, det vil si at alle de nye komiteene skal ta del i dette. Presidenten må påse at dette blir ivaretatt eller eventuelt å fordele oppgavene på de enkelte komiteer.
[Les forøvrig mer om WEB OG EPOST som et verktøy for klubbene]

INNKOMMENDE PRESIDENT SKAL INNEN 30. JUNI
GJØRE FØLGENDE:

1. Delta på PrePETS/presidentsamling – arrangeres mellom november-februar hvert år, regionsvis gjennom AG.
2. Oppnevne sekretær - innrapporteres sammen med president til distriktet innen 31. desember.
3. Oppnevne resten av styret og komitéledere – innrapporteres til distriktet senest 31. mars
4. Delta på PETS og Distrikts samling.
5. Oppmuntre sekretær, kasserer og komité- ledere til å delta på Distrikts samling.
6. Holde styremøte for å forsikre seg om at klubbens komitéstruktur dekker behovet for rotaryåret.
7. Påbegynne arbeidet med klubbens mål. Assisterende guvernør (AG) og distriktets komitéledere kan være behjelpelige.
8. Sende ”Oversikt over KLUBBENS PLANER OG MÅL” til innkommende Guvernør (DGE), – innrapporteres innen 1. mai til DGE og AG
9. Sende inn medlemskaps rekrutteringsmål, eget skjema (til DGE senest 1. mai).
10. Utarbeide klubbens budsjett og vurdere hvordan det vil innvirke på planene for Rotaryåret.
11. Gå gjennom status for løpende klubbprosjekter og vurdere hvordan de vil virke inn på programmet for kommende år.

OPPGAVER OG GJØREMÅL BØR DU DELEGERE, 
–MEN ANSVARET ER DITT GJENNOM HELE ÅRET


PRESIDENTEN HAR FØLGENDE OPPGAVER – FRA 1. JULI:

1. Holde kontakt med guvernør, AG og distriktet, som har som eneste oppgave å være støtte- og hjelpeorganer for klubbene i D2290.
2. Bidra til å gjennomføre RI Presidentens motto, Engage Rotary – Change Lives. Gjennomgå og følge opp RI Presidentens mål og føringer for rotaryåret.
3. Sørge for at hver komité har klare mål å arbeide mot, i tråd med klubbens Lederskaps Plan. (KLP), 3 årsplan.
4. Bibeholde/øke medlemstallet.
5. Støtte Rotary Foundation (TRF) og PolioPlus både økonomisk og ved programdeltagelse.
6. Holde klubbsamråd (”Club Assembly”) ved behov, minst 2 ganger i løpet av året.
7. Tilrettelegge guvernørbesøk.
8. Delta på presidentsamling/PrePETS/PETS
9. Sørge for valg av president 2013-14, – innrapporteres til distriktet sammen med sekretær innen 31. desember.
10. Sørge for å avholde styremøter regelmessig
11. Formidle informasjon fra RI og fra Guvernør til medlemmer
12. Delta på Distriktskonferansen, og oppfordre flest mulig av egne medlemmer til å delta.
13. Kontrollere minst en gang pr. måned at sekretærens rapportering til RI og distrikt er utført.
14. Bør foreta en evaluering av de pågående prosjekter og komitéaktiviteter.
15. Oppfordre til deltagelse på RI Convention (arrangeres i juni hvert år, sted ref. www.rotary.org)
16. Utarbeide statusrapport for klubben og sende guvernøren innen 1. juni.
17. Løpende å informere/samarbeide med din etterfølger, ref. KLPs krav om kontinuitet.
18. Lede alle klubbmøter.

NORM FOR GJENNOMFØRING AV KLUBBMØTENE

(Kan være regler nedfelt i vedtektene, se matrikkelens vedtektsmal)

Ledelsen av klubbmøtene varierer fra klubb til klubb og er gjerne tradisjonsbundet med egen form for åpning,
gjennomføring og avslutning.
Her gjengis Norsk Rotary Håndbok side 26, Artikkel 15 – ”Forretningsorden for møtene” med justeringer:

• Møtet åpnes
• Introduksjon av besøkende
• Korrespondanse, meddelelser og Rotary informasjon
• Evt. Komitérapporter
• Pågående og nye saker
• Foredrag eller annen form for program

• Møtet heves.nordmann@rotary.no

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

CICO kurs - Sandefjord
24. sep. 2020, 18.00 - 21.00

Hotel Kong Carl, Torggt 9, Sandefjord

CICO kurs - Kristiansand
1. okt. 2020, 18.00 - 21.00

Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65

Les mer